اطلاعيه ها و اعلانات دکتر زهرا خوشنود، استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول. [1396/04/27]
بيوگرافي
نام : زهرا نام خانوادگی : خوشنود
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : zkhoshnood@iaud.ac.ir
ایمیل : zkhoshnood@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : اکوفيزيولوژي آبزيان، اکوتوکسيکولوژي، هيستوپاتولوژي، هيستولوژي، ايمونوهيستوشيمي، آلودگي محيط زيست.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زيست شناسي عمومي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اراک سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بررسي اثرات هيستوپاتولوژيك و پاتومورفولوژيك كلريد جيوه بر آبشش بچه ماهي تاسماهي ايراني
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زيست شناسي دريا (جانوران دريا)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربيت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسي اثرات هورمون کورتيزول بر ساختار و عملکرد تنظيم اسمزي آبشش در بچه تاسماهي ايراني
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زيست شناسي دريا
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقيقات تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسي اثرات علف کش آترازين بر بيومارکرهاي فيزيولوژيک، بيوشيميايي و هيستولوژيک مراحل تکوين لارو و بچه ماهي سفيد درياي خزر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: گواهينامه بين المللي غواصي
ارائه دهنده : موسسه PADI آمريكا
محل دوره : جزيره هنگام طول دوره : سه روز
عنوان دوره: آشنايي با تكنيك Real time PCR و كاربرد آن در مطالعات بيان ژن
ارائه دهنده : مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران
محل دوره : تهران طول دوره : دو روز
عنوان دوره: گواهینامه صلاحیت مدرسی
ارائه دهنده : دانشگاه تربیت مدرس
محل دوره : تهران طول دوره : یک سال
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آشنايي با اصول اوليه غواصي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : آشنايي با ويژگي هاي خليج فارس و درياي عمان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : دلفين تراپي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : شگفتي هاي اقيانوس ها
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1394
جوايز و افتخارات:

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، 1392.
- استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، 1393.
- رتبه اول مسابقات قرآن و عترت (بخش ترجمه قرآن کريم به انگليسي) در سطح واحد، سالهاي 1392، 1393 و 1394.

عضويت در شوراها و انجمن ها:

- عضو اصلي شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، 1393.
- عضو انجمن علوم و فنون دريايي ايران، 1393.

پست هاي اجرايي:

- مدير گروه علوم تجربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، مهر 1391 تا مهر 1393.


دروس تدريس شده در مقطع کارشناسي:

1- فيزيولوژي
2- آزمايشگاه فيزيولوژي
3- آناتومي
4- بهداشت و محيط زيست
5- انگل شناسي
6- جانور شناسي
7- مهندسي بافت
8- آزمون هاي بيولوژيک

دروس تدريس شده در مقطع کارشناسي ارشد:

1- بهداشت و محيط زيست
2- ميکروسکوپ الکتروني
3- ايمونولوژي
4- ميکروبيولوژي دريا
5- بيوشيمي هورمونها
6- ايمني زيستي
7- فيزيولوژي ميکروارگانيسم ها
8- اکولوژي ميکرو ارگانيسم ها
9- بيوشيمي غشاء
10- مکانيسم سلولي و مولکولي سرطان
11- زيست مولکولي و تکامل


کتب منتشر شده:

1- در آمدي بر جانورشناسي و فيزيولوژي، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد دزفول، 1391.2- فيزيولوژي عملي، انتشارات الماس البرز، 1392.3- کليات انگل شناسي، انتشارات الماس البرز، 1393.4- قرآن و دريا، انتشارات الماس البرز، 1395.5- ميکروبيولوژي دريا،
انتشارات الماس البرز، 1396.
طرح هاي پژوهشي:

1- مطالعات ارزيابي زيست محيطي احداث حوضچه هاي پرورش ميگو در منطقه هنديجان، شرکت توسعه آبزي پروري هنديجان (برون دانشگاهي)، 1393.

2- مطالعات مديريت پسماند شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون (برون دانشگاهي)، 1394.

3- شناسايي و بررسي فراواني ماهيان ساکن در آب هاي شيرين رودخانه کرخه (بالادست سد کرخه)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول (درون دانشگاهي)، 1395.


مقالات:

مقالات ISI

1- Salinity tolerance capacity in Persian sturgeon, Acipenser persicus, fry. Comp. Biochem. Physiol. Part A: 146: S93-S94. 2007.

 

2- Effects of cortisol on gill chloride cells of Persian sturgeon, Acipenser persicus, fry. Comp. Biochem. Physiol. Part A: 150:S113. 2008.

 

3- Structure, ultrastructure and immunolocalization of Na+, K+-ATPase and Na+, K+, 2Cl? co-transporter in compound eyes of European lobster, Homarus gammarus. Comp. Biochem. Physiol. Part A: 150:S113. 2008.

 

4- Immunolocalization of Na+, K+-ATPase-rich cells in the gill and urinary system of Persian sturgeon, Acipenser persicus, fry in freshwater. Aquaculture Research. 40, 329-336.  2009.

 

5- Effects of Cortisol and Salinity Acclimation on Na+/K+/2Cl- cotransporter Gene Expression and Na+, K+-ATPase Activity in Gill of Persian Sturgeon, Acipenser persicus, Fry. Scientia Marina. 73S1, 111-116. 2009.

 

6- Bioaccumulation  of  some  heavy  metals  and  histopathological  alterations  in  liver  of  Euryglossa orientalis and Psettodes erumei along North Coast of the Persian Gulf. African Journal of Biotechnology. 9(41), pp. 6966-6972. 2010.

 

7- Cadmium determination in two flat fishes from two fishery regions in north of the Persian Gulf. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 10 (3): 537-540. 2011.

 

8- Effects of Oil Pollution on Euryglossa orientalis and Psettodes erumei in the Persian Gulf. Romanian Journal of Biology and Zoology. 56 (2): 201-209. 2011.

 

9- Histopathological and Pathomorphological Effects of Mercuric Chloride on the Gills of Persian Sturgeon, Acipenser persicus, Fry. International Journal of Natural Resources and Marine Science. 2011. (1): 23-32.

 

10- Determination of Cd, Pb, Hg, Cu, Fe, Mn, Al, As, Ni and Zn in important commercial fish species in northern of Persian Gulf. Journal of Cell and Animal Biology. 6(1): 1-9. 2012.

 

11- Target Hazard Quotient Evaluation of Cadmium and Lead in Fish from Caspian Sea. Journal of Toxicology and Industrial Health. 1-6. 2013.

 

12- Effects of invasive Ctenophore, Mnemiopsis leidy species, on Caspian Sea. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 16.1. "The Wetlands Diversity". 117-124. 2013.

 

13- Health risks evaluation of heavy metals in sea food. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 16.1. "The Wetlands Diversity". 135-142. 2013.

 

14- Histopathological effects and Toxicity of Atrazine Herbicide in Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum, Fry. Iranian Journal of Fisheries Sciences. (ISI). 2014.13 (3): 702-718.

 

15- Determination of Acute Toxicity of Atrazine Herbicide in Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum, Larvae. International Journal of Biological, Food, Veterinary and Agricultural Engineering. 2014. 8 (12): 1257-1261.

 

16- Histopathological Effects of Trichodiniasis in Farmed Freshwater Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss in West of Iran. International Journal of Biological, Food, Veterinary and Agricultural Engineering. 2014. 8 (10): 1080-1083.

 

17- Estimation of target hazard quotients for metals by consumption of fish in the North Coast of the Persian Gulf, Iran. Journal of Advances in Environmental Health Research. 2 (4): 263-271. 2014.

 

18- Histopathological Effects of Trichodiniasis in Farmed Freshwater Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss in West of Iran. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering. 8 (10): 1038-1041. 2014.

 

19- Identification and study of fish species in Karkheh River (Iran). Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 16 (2): 97-106. 2014.

 

20- Histopathological Alterations in the Kidney of Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum, Larvae and Fingerlings Exposed to Sublethal Concentration of Atrazine. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 94: 158-163. 2015.

 

21- Histopathological effects of atrazine on gills of Caspian kutum Rutilus frisii kutum fingerlings. Diseases of Aquatic Organisms. 113: 227-234. 2015.

 

22- Climate changes and adaptation of some marine organisms-Persian gulf study case. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 17 (2): 113-118. 2015.

 

23- Histological structure of visual system in Caspian Kutum (Rutilus frsisii kutum) larvae and fingerling. Romanian Journal of Biology and Zoology. 60 (1): 61-68. 2015.

 

24- Effect of industrial wastewater on fish in Karoon River. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 17 (1): 109-120. 2015.

 

25- Environmental aspects of implementation of micro hydro power plants- a short review. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 17 (2):  179- 197. 2015.

 

26- Using Biomarkers in Ecotoxicology: What and Why? Focus on Science. 2 (2): 1-2. 2016.

 

27- Effects of environmental pollution on fish: a short review. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 19 (1): 49-60. 2017.


مقالات علمي پژوهشي

1- مكان يابي آنزيم Na+, K+-ATPase و سلول هاي كلرايد آبششي در بچه تاسماهي ايرانيAcipenser persicus به روش ايمونوهيستوشيمي. مجله علمي شيلات ايران. سال هفتم. شماره 4. زمستان 1387. 17- 25.

 

2- مکان يابي و بررسي اثرات شوري بر پراکنش سلول هاي غني از ميتوکندري در توبول هاي کليوي بچه تاسماهي ايراني Acipenser persicus به روش ايمونوهيستوشيمي آنزيم Na+, K+-ATPase. فصلنامه پزشکي ياخته. سال دهم. شماره 4. زمستان 1387. 281-287. (داراي رتبه ISI).

 

3- بكارگيري ميکروارگانيسمها در پاکسازي بيولوژيک آلودگي هاي نفتي. فصلنامه علمي پژوهشي موج سبز. سال هشتم. 28، 13-17.

 

4- اثرات هورمون كورتيزول بر سلول هاي كلرايد آبششي در بچه تاسماهي ايراني Acipenser persicus. فصلنامه پزشکي ياخته. سال يازدهم. شماره 4. زمستان 1388. 281-287. (داراي رتبه ISI).

 

5- بيوگاز ، مزايا و لزوم جايگزيني آن با سوخت هاي فسيلي« با تاکيد بر استان خوزستان ». فصلنامه علمي پژوهشي موج سبز. سال نهم. 29 و 30، 3-8.

 

6- بررسي آلودگي به فلز جيوه در کبد و ماهيچه دو گونه از ماهيان سواحل خليج فارس. مجله آبزيان و شيلات. سال اول. پيش شماره 2. تابستان 1389. 33-39.

 

7- اثرات آفت کش ها بر سيستم آنزيمي و هورموني در ماهيان، دوزيستان و خزندگان. فصلنامه علمي پژوهشي موج سبز. سال نهم، شماره 36، پاييز و زمستان 1389.

 

8- مروري بر دو كفه اي هاي درياي خزر. فصلنامه دنياي آبزيان. سال نهم. شماره 23. پاييز 1390. 34-38.

 

9- بررسي تجمع فلزات سنگين در دو گونه از نرمتنان سواحل شمالي خليج فارس. مجله علمي پژوهشي آبزيان و شيلات. سال چهارم. 13، 13-22، 1392.

 

10- بررسي ساختار و فراساختار بافت آبششي و مکان يابي سلول هاي کلرايد آبششي به روش ايمونوهيستوشيمي در بچه ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum. مجله علمي زيست شناسي ايران. 1393. 27 (4): 498-508.

 

11- بررسي كاربرد بيوماركرهاي هيستوپاتولوژيک ماهيان در پايش محيط زيست دريايي. فصلنامه علمي پژوهشي موج سبز. سال دوازدهم. 50، تابستان. 1393.

 

12- شناخت آثار گرمايش جهاني كره زمين و روش هاي كاهش اين اثرات. فصلنامه علمي پژوهشي موج سبز. سال دوازدهم. 49، 10-13. 1393.

 

13- اثرات سميت علف كش آترازين بر لارو ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum. مجله محيط زيست جانوري. تابستان 1394. 7 (1): 163-172.

 


همايش هاي خارجي

1- Effects of Cortisol on Salinity Tolerance Capacity of Persian Sturgeon, Acipenser persicus, Fry. Aquaculture Europe 2007. Istanbul. Turkey.

 

2- Gill ionocyte distribution and Na+, K+-ATPase activity in Persian sturgeon, Acipenser persicus fry. 8th Asian Fisheries Forum. 2007. Kochi. India.

 

3- Histopathological and pathomorphological effects of mercuric chloride on kidneys and intestine of Persian sturgeon, Acipenser persicus, fry. 8th Asian Fisheries Forum. 2007. Kochi. India.

 

4- Salinity Tolerance Capacity in Persian Sturgeon, Acipenser persicus Fry. Society for Experimental Biology (SEB) 2007. Glasgow. Scotland.

 

5- Histopathological and pathomorphological effects of mercuric chloride on gills of Persian sturgeon, Acipenser persicus, fry. Society for Experimental Biology (SEB) 2007. London. England.

 

6- Effects of cortisol on chloride cells in the gills of persian sturgeon, Acipenser persicus fry. Society for Experimental Biology (SEB) 2008. Marseille. France.

 

7- Structure, ultrastructure and immunolocalization of Na+, K+-ATPase and NKCC cotransporter in the compound eye of European lobster, Homarus gammarus. Society for experimental Biology (SEB). 2008. Marseille. France.

 

8- Effects of salinity on kidney nephrones in the Persian sturgeon, Acipenser persicus fry. Larviculture. 2008. Germany.

 

9- Global Warming, Climate Changes and Coral Reefs Bleaching. Marine Ecosystems: challenges and opportunities. 2009. Kochi. India.

 

10- Bioaccumulation of heavy metals in some commercial fishes of the Persian Gulf, Iran. Marine Ecosystems: challenges and opportunities. 2009. Kochi. India.

 

11- Pb concentration in edible fishes from southern of Iran. Marine Ecosystems: challenges and opportunities. 2009. Kochi. India.

 

12- Minimizing the global warming effects on marine environment. Marine Ecosystems: challenges and opportunities. 2009. Kochi. India.

 

13- Structural and Ultrastructural Gill damages of mercuric chloride in Persian sturgeon, Acipenser persicus, fry. 9th International Conference on Mercury as a Global Pollutant. 2009. Guiyang, China.

 

14- Minimizing the Effects of Global warming and excessive UV radiation on Marine Ecosystems. GreenAge Symposium. 2010. Istanbul. Turkey.

 

15- Greenhouse Effect and Climate Changes. GreenAge Symposium. 2010. Istanbul. Turkey.

 

16- Effects of Salinity and Cortisol on Branchial Na+, K+-ATPase Activity in Persian Sturgeon, Acipenser persicus Fry. Society for Experimental Biology (SEB). 2010. Prague. Czech. 

 

17- Alterations in Biotic and Abiotic Aspects of the Aquatic Ecosystems Caused by Global Warming. The 3rd Aquatic Biodiversity International Conference. 2011. Sibiu. Romania.

 

18- Effects of Increasing Atmospheric CO2 and Ocean Acidification on Marine Life. The 3rd Aquatic Biodiversity International Conference. 2011. Sibiu. Romania.

 

19- Effect of Industrial Wastewater on Fish. The 3rd Aquatic Biodiversity International Conference. 2011. Sibiu. Romania.

 

20- Effects of Oil Pollution on Euryglossa orientalis and Psettodes erumi in the Persian Gulf. The 3rd Aquatic Biodiversity International Conference. 2011. Sibiu. Romania.

 

21- Health Risk Evaluation of Heavy Metals in Sea Food. The 3rd Aquatic Biodiversity International Conference. 2011. Sibiu. Romania.

 

22- Effects of Anthropogenic Activities on Persian Gulf Fishes Using Measurement of Concentration of Heavy Metals. The 3rd Aquatic Biodiversity International Conference. 2011. Sibiu. Romania.

 

23- Effects of the invasive Ctenophore, Menemiopsis leidyi, on Caspian Sea. The 4th Aquatic Biodiversity International Conference. 2013. Sibiu. Romania.

 

24- Climate change an adaptation. The 4th Aquatic Biodiversity International Conference. 2013. Sibiu. Romania.

 

25- Concentrations of Cd, Cu, Pb, In soft tissue of oyster (Pinctada radiata)
Collected from Persian gulf coastal zone, Iran: A comparison with the permissible limits
For public health. The 4th Aquatic Biodiversity International Conference. 2013. Sibiu. Romania.

 

26- Histopathological Effects of Trichodiniasis in Farmed Freshwater Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss in West of Iran. International Conference on Fisheries, Aquaculture Economics and Seafood Trade. 2014. Barcelona. Spain.

 

27- Determination of Acute toxicity of atrazine herbicide in Caspian kutum, Rutilus frisii kutum, larvae. XII International Conference on Water and Environmental Sciences. 2014. Dubai. UAE.

 

همايش هاي داخلي

1- آلودگي حرارتي و اثرات آن بر آبزيان. اولين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1385 .

 

2- استفاده از نانوتکنولوژي در محيط زيست و آثار پيامدهاي منفي آن. دهمين همايش ملي بهداشت محيط. دانشگاه علوم پزشكي بوعلي همدان. 1386.

 

3- بررسي آلودگي آبشش بچه ماهي تاسماهي ايراني، Acipenser persicus به انگل تك ياخته ي Tricodina ehrenbergii. اولين كنگره ملي دامپزشكي و علوم پايه كشور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون. 1386.

 

4- پاکسازي بيولوژيک آلودگي هاي نفتي با استفاده از ميکروارگانيسمها. دومين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1387.

 

5- بررسي امکان استفاده از گياهان آبزي براي تصفيه پسابها. دومين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1387.

 

6- بررسي عوامل آلاينده تالاب شادگان. دومين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1387.

 

7- بررسي اثرات هورمون کورتيزول بر ساختار و عملکرد تنظيم اسمزي آبشش در بچه ماهي تاسماهي ايراني Acipenser persicus. دومين همايش بين المللي علوم زيستي كشور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال. 1386.

 

8- استفاده از نشانگرهاي زيستي هيستوپاتولوژيک در پايش محيط زيست دريايي. سومين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1388.

 

9- بررسي اثرات گرمايش جهاني کره زمين. سومين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1388.

 

10- نقش تالاب هاي مصنوعي در تصفيه پساب هاي صنعتي. سومين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1388.

 

11- بررسي دلايل به گل نشستن پستانداران دريايي خليج فارس و درياي عمان. همايش بين المللي خليج فارس. دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر. 1388.

 

12- بررسي ويژگي هاي بيولوژيک و اکولوژيک Cochlodinium polikricoides عامل کشند سرخ خليج فارس. همايش بين المللي خليج فارس. دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر. 1388.

 

13- اثرات آفت کش ها بر سيستم آنزيمي و هورموني در ماهيان، دوزيستان و خزندگان. چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران. 1389.

 

 14- اثرات بيوتکنولوژي بر سلاح هاي بيولوژيک و دفاع بيولوژيک. اولين همايش ملي پدافند غير عامل در بخش کشاورزي. جزيره قشم. 1392.

 

15-  سلاح هاي بيولوژيک، بيوتروريسم و دفاع بيولوژيک. اولين همايش ملي پدافند غير عامل در بخش کشاورزي. جزيره قشم. 1392.

 

16- منابع آبي قديمي ترين و آسان ترين هدف حملات تروريستي. اولين همايش ملي پدافند غير عامل در بخش کشاورزي. جزيره قشم. 1392.

 

17- Bioaccumulation of heavy metals in some commercial fishes of the Persian Gulf, Iran. The 3rd Conference and Exhibition on Environmental Engineering. Tehran University. 2009. Tehran. Iran.

 

18- Infection of the Persian sturgeon, Acipenser persicus by the crustacean parasite: Argulus sp. 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases. 2009. Tehran. Iran.

 

19- ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث حوضچه هاي پرورش ميگو (مطالعه موردي طرح پرورش ميگو ساحل رودخانه زهره). هفتمين کنگره داخلي تحقيقات دانشجويي. دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز. 1393.  

راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک و اطلاع جهت راه اندازی سامانه اساتید، از اعضای محترم هیئت علمی تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام فرمایند.

[1394/09/10]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول می باشد
پیشگامان داده پرداز شایا