هدی قوامی نیا
گروه آموزشی : فیزیک

مقالات

نوع مقاله :
:: Single and multiple electron removal and fragmentation in collisions of protons with water molecules

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : PHYSICAL REVIEW A
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 93
ضریب تاثیر مجله : 2808
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 032704
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : L. Guly´as - S. Egri - H. Ghavaminia - A. Igarashi -
:: Influence of electron correlations on double-capture process in proton helium collisions

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Chin. Phys. B
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 1630
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : H.Ghavaminia - E.Ghanbari-Adivi -
:: One-electron capture from K shell of atomic targets by proton impact

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Int. J .Mod. Phys. E
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 1343
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1550093
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : E. Ghanbari-Adivi - H Ghavaminia -
:: Effect of electron correlation in p-He collisions

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Int. J .Mod. Phys. E
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 1343
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : H.Ghavaminia -
:: Projectile angular-differential cross sections for single electron transfer in fast positive He-He collisions.

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Chinese physics B
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1674-1056
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 1630
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 033401
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : E. Ghanbari-Adivi - H Ghavaminia -
:: , Double electron capture in collision of fast alpha particles with helium atoms

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Int. J .Mod. Phys. E
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1793-6608
دوره (جلد) : 23
ضریب تاثیر مجله : 1343
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : E. Ghanbari-Adivi - H Ghavaminia -
:: ’differential single capture cross section for fast alpha-helium collisions

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : few body system
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 768
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : E. Ghanbari-Adivi - H Ghavaminia -
:: , Four-body treatment of the single electron capture in energetic proton-helium collisions

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Phys. Scr
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 89
ضریب تاثیر مجله : 1032
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 100545
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : E. Ghanbari-Adivi - H Ghavaminia -
:: ,Single Electron capture from helium atom by singly positive charged helium ions

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Eur. Phys. J.D
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1228
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 66
صفحه شروع : 1
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : E. Ghanbari-Adivi - H Ghavaminia -
:: Electron capture by alpha particles from helium atom in the Coulomb-Born distorted wave approximation

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : J. Phys. B: At Mol. Opt. Phys
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 235202
ضریب تاثیر مجله : 1975
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 45
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ٍE. Ghanbari-Adivi - H Ghavaminia -

1