گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

مقالات

نوع مقاله :
:: Probabilistic optimization in operation of energy hub with participation of renewable energy resources and demand response

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Energy
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0360-5442
دوره (جلد) : 173
ضریب تاثیر مجله : 5.53
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 384
صفحه پایان : 399
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Davoud Rakipour -

1