دکتر عبدالمجید نظر زاده
گروه آموزشی : ریاضی

تقديرنامه ها و افتخارات