مهندس فراز فروتن
گروه آموزشی : کامپیوتر

تقديرنامه ها و افتخارات