دکتر محسن ناجی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی

تقديرنامه ها و افتخارات