دکتر سعید طاهری قناد
گروه آموزشی : مهندسی آب

تقديرنامه ها و افتخارات