مریم زبرجد
گروه آموزشی : فیزیک

تقديرنامه ها و افتخارات