مهندس وحید ذبیحی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی

تقديرنامه ها و افتخارات