مهدی قناد دزفولی
گروه آموزشی : فیزیک

تقديرنامه ها و افتخارات