ناهید گنجعلی وند
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه

تقديرنامه ها و افتخارات