مهندس مسعود پدرام
گروه آموزشی : عمران

تقديرنامه ها و افتخارات