گروه آموزشی : باستان شناسی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : سعیدپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : 3166
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد - تهران مرکز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : نقش آب انبار در تاسیسات آبرسانی شهر قزوین
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه محقق اردبیلی سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی باستان شناختی شهرهای جندی شاپور و ایوان کرخه