مسعود میر
گروه آموزشی : پرستاری

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : میر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :