بيوگرافي

نام : حامی نام خانوادگی : فرید یوسفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hami.faridyousefi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فیزیک پلاسما
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه رازی سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک پلاسما
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : مطالعه ی انتشارامواج هلیکون در پلاسما
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک پلاسما
دانشگاه محل تحصیل : مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما - علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : بررسی سیگنال پروب های مغناطیسی پلاسمای توکامک به وسیله ی روش آنالیز هیلبرت - هوانگ


زمینه های تحقیقاتی :

امواج و ناپایداری ها در پلاسما ، 

1-مطالعه ی سیگنال پروب های مغناطیسی  پلاسمای توکامک به وسیله ی روش های آنالیز فرکانس - زمان (آنالیز فوریه -آنالیز موجک، آنالیز هیلبرت هوانگ)

2-ناپایداری رامان در پلاسمای کوانتومی ،

3- ناپایداری   انتشار امواج هلیکون در پلاسمای هلیکون 

4- ناپایداری امواج الکترومغناطیس در پلاسمای مغناطیسی کوانتومی