گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

  • دکتر زهرا خوشنود، استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول.
بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : خوشنود
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : zkhoshnood@iaud.ac.ir
ایمیل : zkhoshnood@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زيست شناسي عمومي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اراک سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بررسي اثرات هيستوپاتولوژيك و پاتومورفولوژيك كلريد جيوه بر آبشش بچه ماهي تاسماهي ايراني
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زيست شناسي دريا (جانوران دريا)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربيت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسي اثرات هورمون کورتيزول بر ساختار و عملکرد تنظيم اسمزي آبشش در بچه تاسماهي ايراني
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زيست شناسي دريا
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقيقات تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسي اثرات علف کش آترازين بر بيومارکرهاي فيزيولوژيک، بيوشيميايي و هيستولوژيک مراحل تکوين لارو و بچه ماهي سفيد درياي خزر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: گواهينامه بين المللي غواصي
ارائه دهنده : موسسه PADI آمريكا
محل دوره : جزيره هنگام طول دوره : سه روز
عنوان دوره: آشنايي با تكنيك Real time PCR و كاربرد آن در مطالعات بيان ژن
ارائه دهنده : مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران
محل دوره : تهران طول دوره : دو روز
عنوان دوره: گواهینامه صلاحیت مدرسی
ارائه دهنده : دانشگاه تربیت مدرس
محل دوره : تهران طول دوره : یک سال
عنوان دوره: کارگاه آموزشی مبانی کشت سلول های جانوری و انسانی
ارائه دهنده : مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران
محل دوره : تهران طول دوره : سه روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آشنايي با اصول اوليه غواصي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : آشنايي با ويژگي هاي خليج فارس و درياي عمان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : دلفين تراپي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : شگفتي هاي اقيانوس ها
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1394