رؤیا معین زاده
گروه آموزشی : شیمی

بيوگرافي

نام : رؤیا نام خانوادگی : معین زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :