گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

بيوگرافي

نام : میمنت نام خانوادگی : صادق زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :