گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : براتی
تاریخ تولد :
محل تولد : دزفول - ايران
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : barati216@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق - قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق - قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : برق - الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مفاهیم کارآفرینی و ویژگیهای کارآفرین موفق
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مفاهیم قانون کار، حقوق کاگر و مشتری مداری
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: تنظیم طرح کسب وکار و بررسی فرصتها و تهدیدها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: حقوق مالکیتهای فکری
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: کارآفرینی فناورانه
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت پژوهش
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : 1- مدرس دوره¬های آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندسی در استان خوزستان ( بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان (2) و هوشمندسازی ساختمان (2) ، سیستم های جریان ضعیف در ساختمان، نكات اجرايي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 2- کارگاه آموزشی مقاله¬نویسی به زبان فارسی در واحدهای داشگاهی دزفول و مسجدسلیمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 3- کارگاه آموزشی آشنایی با آئین¬نامه¬ها و بخشنامه¬های پژوهشی در واحدهای داشگاهی دزفول، مسجدسلیمان، اهواز، آبادان، اندیمشک
محل دوره : تاریخ دوره :

برخي مقالات چاپ شده در مجلات ISI  و  علمي-پژوهشي:

 1. J. Faiz, H. Barati, E. Akpinar, “Harmonic Analysis and Performance Improvement of Slip Energy Recovery Induction Motor Drives”, IEEE Trans. on. Power Electronics, Vol. 16, No 3, May 2003, pp 410-417, USA, (ISI).
 2. J. Faiz, H. Barati , E. Akpinar, “Design of Current and Speed Controllers for Energy Recovery Induction Motor Drive Using Root-Locus Technique”, ETEP, Vol. 11, No 1, Jan./Feb. 2001,  pp 39-48, GERMANY, (ISI).
 3.  A. Fattahi Meyabadi., H. Barati, and M. Ehsan, “Simultaneous Congestion Management and Cost Allocation in a Short-Run Market Model”, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 31, No. B6,2007, pp 617-628(ISI).
 4. Hassan Barati, A. Fattahi M., M. Ehsan, M. Fotuhi-Firuzabad, "Application of Unified Power Flow Controller for Congestion Management in Pool Market Model, Modelling & Placement", have been submitted and is under review for the International Journal Electrical Power & Energy System, Elsevier (ISI)
 5. Hossein Haroonabadi, Hassan Barati, “Generation Reliability Assessment in Power Markets Using MCS and Neural Networks”, International Review on Modelling and Simulatious, Vol. 4, No. 6, Dec 2011, PP 3098-3103
 6. , Ali Marjanian , Ehsan Jafari , Hassan Barati , "Designing of a TEF-based Neuro-fuzzy Controller for IPFC to Improve the Transient Stability", European Transations on Electrical Power, 2012(ISI)
 7. Hassan Barati, Ali Marjanian, Ehsan Jafari, "Transient Stability Improvement With Neuro-Fuzzy Control of STATCOM in SMIB" , International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering، Vol. 3, No. 4, 2012, pp. 52-58 (ISC)
 8. Jamshid Aghaee, Hassan Barati, " Demand/Supply-side Reserves in Electricity Markets: A Scenario-based Approach ",  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 5, no. 12, pp 1386-1397, 2011. (ISI)
 9. Hassan Barati, Ali Habibzadeh, Ali Asghar Bagheri, "Optimized Bidding Strategy of Generation Companies in the Energy and Reserve Markets by Game Theory", IREE, vol. 6, no. 2, March – April 2011, 983-991(ISI).
 10. H. Haroonabadi and H. Barati, "Generation Reliability Evaluation in Deregulated Power Systems Using Game Theory and Neural Networks," Smart Grid and Renewable Energy, Vol. 3 No. 2, 2012, pp. 89-95.
 11.  Hassan Barati, Hossein Haroonabadi, Reza Zadehali, “The application of a Hybrid Artificial Neural Network and Genetic Algorithm (ANN-GA) to Mapping of Wind Speed Profile for Electrical Energy Applications: A case study for South Coasts of Iran”, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol. 2, Issue 6, May 2013 (ISI).
 12. Hassan Barati, Hossein Haroonabadi, Reza Zadehali, “Wind Speed Forecasting in South Coasts of Iran: An application of Artificial Neural Networks (ANNs) for Electricity Generation using Renewable Energy”, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol. 2, Issue 6, May 2013 (ISI).
 13. H. Barati, M.A. Sabzivand, M. Joorabian, K. Sheikhi, “ Optimal location and sizing of HV/MV substation using the Branch and Bound method indistribution network of Dezful ( Khouzestan, Iran)”, Issue 15, Vol. 5, No. 2, Jun 2013, pp. 51-64 (ISC).
 14. Z.  Jamshidinezhad, A. Rezaie Sardarabadi, H. Barati , “ Determanation of optimum electrical shift angle of auxiliary winding to improve performance of two phase induction motor”, Issue 12, Vol. 4, No. 4, Jun 2012, pp. 105-109 (ISC).
 15. جواد فيض، حسن براتي، “عملكرد حلقه بسته محركه هاي موتور القايي با بازيافت انرژي لغزشي بازاي سيگنال اغتشاش بار و ولتاژ شبكه”، مجله علمي پژوهشي اميركبير، سال دهم شماره 38، تابستان 1377 ، صفحه 130 الي 144، تهران .
 16. حسن براتي، سيدحسين حسيني، احسان جواهري، “كاهش دامنه هارمونيك‌هاي ولتاژ خروجي اينورتر سه فاز PWM با ترانزيستورهاي موازي”، مجله علميپژوهشي دانشكده فني دانشگاه تبريز، جلد 29، شماره 1(مهندسي برق) ، بهار و تابستان 1382 ، صفحه 1 الي 13.
 17. حسن براتي، عباس فتحي مي آبادي، مهدي احسان، سيدحسين حسيني، " جايابي و تنظيم پارامترهاي كنترل‌گر يكپارچه عبور توان (UPFC) جهت مديريت پرشدگي خطوط انتقال در سيستم‌هاي قدرت تجديد ساختارشده "، مجله علمي پژوهشي مهندسي برق دانشگاه تبريز (ISC)، جلد 39، شماره 2، پاييز و زمستان 88، صص. 1-12
 18. حسن براتي، علي حبيب زاده، افشين لشكرآراء، جمشيد آقايي، " استراتژي پيشنهاد بهينه شركت‌هاي توليدي، در بازارهاي انرژي و رزرو با استفاده از برنامه‌ريزي خطي"، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در فناوري برق ، شماره 4، زمستان 89، صص. 13-23.
 19. حسن براتي، رضا ساكي، سيد سعيداله مرتضوي، " كنترل هوشمند كنترل كننده يكپارچه عبور توان UPFC جهت بهبود پايداري گذرا در سيستم‌هاي قدرت چند ماشينه"، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در فناوري برق، سال دوم، شماره 2، بهار 1389، ص. 3-11.