گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : بادروج
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :