مهندس امید مخدوم
گروه آموزشی : عمران

بيوگرافي

نام : امید نام خانوادگی : مخدوم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :