سعید نظری پاساری
گروه آموزشی : ریاضی

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : نظری پاساری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :