گروه آموزشی : باستان شناسی

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه باستان شناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ شروع : 1388/08/04
تاریخ خاتمه : 1389/08/041