دکتر عبدالمجید نظر زاده
گروه آموزشی : ریاضی

سوابق اجرایی