مهندس فراز فروتن
گروه آموزشی : کامپیوتر

سوابق اجرایی