سوابق اجرایی

:: مدیرگروه مکانیک

مؤسسه محل اشتغال : واحددزفول
تاریخ شروع : 1391/08/20
تاریخ خاتمه : 1394/10/20


:: معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : واحددزفول
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/07/20


:: مدیرگروه مکانیک

مؤسسه محل اشتغال : واحددزفول
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه : 1386/06/311