گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

سوابق اجرایی

:: مدیریت گروه

مؤسسه محل اشتغال : گروه روانشناسی واحد دزفول
تاریخ شروع : 1397/11/01
تاریخ خاتمه :1