گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون

1