گروه آموزشی : کامپیوتر

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ شروع : 1393/09/03
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مهندسی کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ شروع : 1384/07/01
تاریخ خاتمه :1