گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی

سوابق اجرایی

:: رييس اداره ارتباط با صنعت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
تاریخ شروع : 1398/02/25
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشي دانشكده فني

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
تاریخ شروع : 1395/11/20
تاریخ خاتمه : 1397/03/20


:: مدير گروه مهندسی شیمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
تاریخ شروع : 1395/04/05
تاریخ خاتمه :1