مهندس وحید ذبیحی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی

سوابق اجرایی