مهدی قناد دزفولی
گروه آموزشی : فیزیک

سوابق اجرایی