گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

سوابق اجرایی

:: معاون پژوهش و فناوری واحد اهواز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
تاریخ شروع : 1397/07/01
تاریخ خاتمه :


:: 9- عضو كانون نظام مهندسي شهرستان دزفول ( تأسيسات برقي)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: 7- مدیر مسئول مجله علمی- تخصصی سیستم¬های قدرت الکتریکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: 6- مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دزفول وابسته به پارک علم و فناوری استان خوزستان از سال 92 تاكنون

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ شروع : 1392/01/21
تاریخ خاتمه :


:: 4- مدیر گروه کارشناسی¬ارشد برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه مهندسی برق

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده فنی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاونت پژوهش و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : واحد دزفول
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

مؤسسه محل اشتغال : استان خوزستان- اهواز
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1