مهندس وحید ذبیحی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي