گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی

طرح های پژوهشی

:: مقايسه كارايي روشهاي EBF و WOE جهت تهيه نقشه هاي حساسيت به وقوع سيل در حوزه آبخيز سفيد رود ، استان كردستان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1395/04/05
تاریخ خاتمه : 1395/06/02
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1395/03/14
شماره مجوز : 35342
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : خه بات خسروی -
:: تاثير پره هاي مستغرق در كاهش آبشستگي اطراف تكيه گاه پل در مقاطع مركب

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1393/11/30
تاریخ خاتمه : 1393/12/03
تاریخ تسویه : 1395/01/02
تاریخ تصویب : 1393/10/30
شماره مجوز : 343543
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صمد امامقلی زاده -
:: تعیین منحنی دبی- اشل و تبدیل آن به روابط رگرسیونی در رودخانه دز با استفاده از نرم افزارهای هیدرولیکی و شبکه های عصبی مصنوعی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1392/04/30
تاریخ خاتمه : 1392/11/17
تاریخ تسویه : 1394/01/02
تاریخ تصویب : 1392/03/01
شماره مجوز : 243532
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی بختیاری -
:: شبيه سازي و برآورد آبدهی رودخانه جراحی با استفاده از مدل هاي استوکستيک

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/01/31
تاریخ خاتمه : 1390/09/01
تاریخ تسویه : 1391/12/28
تاریخ تصویب : 1390/01/01
شماره مجوز : 1355
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1