هدی قوامی نیا
گروه آموزشی : فیزیک

طرح های پژوهشی

:: ربایش تک الکترون و دو الکترون در برخورد یونها و اتمهای پرانرژی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیرین قوامی نیا -
:: اثر همبستگی الکترونی در برخورد پروتون-هلیوم

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1