سعید نظری پاساری
گروه آموزشی : ریاضی

پروژه هاي تحقيقاتي