گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی

سمينارها و سخنراني ها

:: تعیین منحنی دبی- اشل و تبدیل آن به روابط رگرسیونی در رودخانه دز با استفاده از نرم افزارهای هیدرولیکی و شبکه¬های عصبی مصنوعی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ برگزاری : 1395/10/11
چگونگی حضور :


:: تاثیر پره هاي مستغرق در کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پل در مقاطع مرکب

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: اصول انتخاب موضوع و نگارش مقاله هاي علمی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :1