مهندس فراز فروتن
گروه آموزشی : کامپیوتر

سمينارها و سخنراني ها