گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی

سمينارها و سخنراني ها

:: آشنايي با عملكرد پيلهاي سوختي غشا پليمري

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي دزفول
تاریخ برگزاری : 1397/10/01
چگونگی حضور : سخنران1