گروه آموزشی : ریاضی

  • دانشجویان عزیز جهت دریافت فایل ها به قسمت دانلود فایل مراجعه نمایید.
سمينارها و سخنراني ها

:: Constructing an Automatic Quotient Semigroup

محل ارائه : دانشگاه کاشان
تاریخ برگزاری : 1395/11/13
چگونگی حضور : سخنران


:: چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران

محل ارائه : دانشگاه خوارزمی
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران


:: On the Automatic and Automaton Semigroups

محل ارائه : دانشگاه خوارزمی
تاریخ برگزاری : 1395/07/10
چگونگی حضور : سخنران


:: on the automaticity of union of two semigroups

محل ارائه : دانشگاه خوارزمی
تاریخ برگزاری : 1395/07/07
چگونگی حضور : سخنران


:: جبر ماشین ها

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ برگزاری : 1394/09/15
چگونگی حضور : سخنران1