گروه آموزشی : باستان شناسی

پايان نامه ها

:: مطالعه و بررسی تأثیرات اقلیمی در ساختار خانه های سنتی و تاریخی بافت کهن دزفول و شوشتر(با تکیه بر معرفی شاخص ترین خانه های بافت قدیم)

نام دانشجو : نجمه شمسی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/10/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی و معرفی آرامگاههای شهر شوشتر

نام دانشجو : الهام منجزی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی و معرفی کاروانسراهای مسیر خرم آباد به خوزستان

نام دانشجو : امیر بهاروند
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2018-01-31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی و معرفی مسجد جامع دزفول و مسجد جامع شوشتر

نام دانشجو : مهر انگیز ایروانی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2018-01-31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعه و بررسی سازه های آبی جندی شاپور و ایوان کرخه

نام دانشجو : نسا دیناروند
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017-12-13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1