گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

پايان نامه ها

:: رابطه عشق و بهزیستی روانشناختی با سازگاری زناشویی

نام دانشجو : اردشیر میر
رشته دانشجو : مشاوره
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017-09-17
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: نقش واسطه ای تمایل به اهمال کاری تحصیلی در رابطه صفات شخصیتی و استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول : ارائه یک مدل ساختاری

نام دانشجو : سحر دیناروند
رشته دانشجو : روانشناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017-09-06
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش استرس تحصیلی، انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز

نام دانشجو : زهره مکوندی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017-09-15
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه روان‌شناختی و معنویت درکار با بهزیستی روان‌شناختی پرستاران بیمارستان نظام مافی شهر شوش

نام دانشجو : زهره حسین پور
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016-12-10
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه تن انگاره و خودادراکی با نگرانی و نشخوار ذهنی دانش آموزان دختر شهر شوش

نام دانشجو : زیبا کیانفر
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016-12-14
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه باورهای فراشناختی و کنش سبکهای تفکر با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه

نام دانشجو : بابایی جعفری
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016-09-18
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه الگوهای ارتباطی، انسجام و انعطاف پذیری خانواده با جرائت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان

نام دانشجو : فرانک نصیری
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016-09-18
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه طرحواره های هیجانی و راهبردهای مقابله ای با درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی

نام دانشجو : محمد قلاوندی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016-07-06
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی

نام دانشجو : واحد منصوری راد
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016-07-06
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه سبک رهبری و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش در مدیران سه مقطع شهرستان شوش

نام دانشجو : نعمت نظری پور
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2015-09-14
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه الگوهای ارتباطی و انسجام خانواده با درماندگی روانشناختی مادران کودکان استثنایی

نام دانشجو : لیلا عبدالهی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2015-09-02
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: پیش بینی افسردگی و اضطراب فراگیر از طریق طرحواره های هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نام دانشجو : زینب نمدمالیانی زاده
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2014-02-18
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی

نام دانشجو : ناهید فرهادی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2014-01-30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رابطه آموزش های ضمن خدمت با کیفیت زندگی معلمان شهرستان ایذه

نام دانشجو : منصور شیرزادی
رشته دانشجو : برنامه ریزی درسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2013-09-15
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مقایسه سبك هاي تفكر و راهبردهاي یادگیری در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر دزفول

نام دانشجو : لیلا رحیمیان پور
رشته دانشجو : روانشناسی کودکان استثنایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2013-09-01
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1