گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی

رزومه علمی-پژوهشی


تاریخ : 1396/04/26
بازدید : 3782

مشخصات شخصي:

نام و نام خانوادگي: ابراهیم نوحانی

استاديار پايهْ 9 دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول گروه مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكی

عناوين پايان نامه:

عنوان رساله کارشناسي ارشد: تأثیر تیغه های گرداب شکن بر دبی و ضریب دبی سرریز های نیلوفری.

عنوان رساله دکتري تخصصی: کنترل آبشستگی پایه پل در فلوم180 درجه با روش های سنگچین و طوق
 

سوابق آموزشي در دانشگاه ها:

- کارشناسی ارشد: سمينار و روش تحقیق، هیدرولیک محاسباتی، ریاضیات عالی مهندسی، مهندسی رودخانه، مدل های فيزيكي و هیدرولیکی سازه های دریایی، ژئوتکنیک، هیدرولیک پیشرفته، طراحی هیدرولیکی سازه ها، سدهای خاکی و وزنی، هیدرولیک محاسباتی، دینامیک سیالات، آبهای زیرزمینی، مهندسی پل، مهندسی سواحل، طراحی پل.

- کارشناسی: بناهای آبی، سدهای بتنی، اصول مهندسی سد، مصالح ساختمانی، مکانیک خاک، مکانیک سیالات و هیدرولیک، استاتیک، ایستایی، ریاضیات و دیفرانسیل، مقاومت مصالح، محاسبات عددی ، هیدرولوژی مهندسی، ماشین های آبی، روش های عددی کلاسیک، هیدرولیک محاسباتی، دینامیک، آبهای زیرزمینی، پمپ وایستگاه های پمپاژ، زبان تخصصی.

-     سمت استاد راهنما و مشاوره در پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های عمران آب، سازه های هیدرولیکی، سازه،. محيط زيست، آب و فاضلاب، منابع آب و مدیریت ساخت.

مقالات علمی داخلی (کنفرانس ها و همایش ها):

1.       نوحاني، ا. 1387. سرریز های نیلوفری وکاربرد آنها در مخازن سدها، هفتمین جشنواره مبتکرین و نوآوران دانشجوی بسیجی، اهواز.

2.    نوحاني، ا. 1387. بررسی تاثیر تیغه های گرداب شکن بر دبی و ضریب دبی سرریز های نیلوفری، هفتمین جشنواره مبتکرین و نوآوران دانشجوی بسیجی، اهواز و کسب مقام اول در گروه فنی و مهندسی.

3.    نوحاني، ا.، بجستان،م.ش. 1388. تعیین دبی موثر و مقایسه با دبی لب پر و دبی متوسط سیل سالانه رودخانه مارون.، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز - دانشگاه شهيد چمران اهواز.

4.    نوحاني، ا. 1388.بررسی تاثیر تعداد و ضخامت تیغه های گرداب شکن بر روی ضریب تخلیۀ سرریز نیلوفری، همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون، دزفول - دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول.

5.    نوحاني، ا.، مسجدی،ع. 1388. اهمیت و نقش سدهای زیرزمینی در مدیریت منابع آب کشور، همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

6.    نوحاني، ا. 1388. بررسی فیلترها و پوشش های نوع زمین بافت در کاهش هزینه های طراحی و اجرایی پروژه های عمرانی، نخستین همایش الگوی مصرف، بسیج مهندسین استان خوزستان.

7.    نوحاني، ا.، حیدرنژاد، م.  1389. بررسی آزمایشگاهی زاویۀ قرارگیری صفحات ضد گرداب بر ضریب دبی سرریز لاله ای،  نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران - انجمن هيدروليك ايران, دانشگاه تربيت مدرس.

8.    پيرو، م.، قمشي ،م.، نوحانی،ا. و روانسالار، م.1390 .تاثیر معادن شن و ماسه بر مرفولوژي رودخانه،مطالعه موردي رودخانه بشار یاسوج، همايش ملي سازه، راه، معماري، چالوس - دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس.

9.    پيرو، م.، قمشي ،م.، نوحانی،ا. و روانسالار، م. 1390.تحليل رسوب رودخانه با مدل عددي HEC-RAS.4  مطالعه موردي رودخانه بشارياسوج.، همايش منطقه اي عمران و بحران آب و انرژي. چالوس - دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس.

10.  پيرو، م.، قمشي ،م.، نوحانی،ا. و روانسالار، م. 1391.بررسي وضعيت رسوب بستر رودخانه با مدل عددي HEC-RAS.4، مطالعه موردي رودخانه بشار ياسوج. همایش ملي انتقال آب بين حوزه اي (چالشها و فرصتها(.شهركرد - دانشگاه آزد اسلامي واحد شهر كرد.

11.  نوحاني، ا.، مسجدی،ع.، بجستان،م.ش.1391. بررسی آزمایشگاهی پایداری سنگچین در کنترل آبشستگی پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه ها. یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه.

12.  نوحاني، ا.، امامقلی زاده، ص.، کیانی، م. 1391. پیش بینی دبی ماهانه و سالانه رودخانه جراحی با استفاده از مدل استوکستیک. نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز - دانشگاه شهيد چمران اهواز.

13.  نوحاني، ا.، نصراللهی، س. 1391.بررسی عوامل موثر بر عدم عملکرد مناسب سازه راه ماهی و ارائه راهکاری بهبود آن. همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب، دزفول- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

14.   نوحاني، ا.، روحانی، ع، اسدی مقدم، م. 1391.تاثير پارامترها و شرايط مرزي خاك بر تنش هاي بدنه سدهاي بتني وزني )مطالعه موردي؛ سد رود بار لرستان(. همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب، دزفول- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

15.  نوحاني، ا.، حیدرنژاد، م، شفاعی بجستان، م. 1391. مطالعۀ آزمایشگاهی تاثیر شکاف پایه بر میزان آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ای در موقعیت 60 درجۀ قوس رودخانه. همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب، دزفول- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

16.  سخایی، س.، نوحاني، ا.، حسن نژاد، ا. 1391. پیشنهاد تغییر با نگرش مهندسی ارزش در پروژه آبیاری و زهکشی یاسمین و فردوس. همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب، دزفول- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

17.  کاظمی نژاد، روح اله؛ مجتبی لبیب زاده و ابراهیم نوحانی، 1391، تحلیل حرارتی_استاتیکی سد کازرون 3، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران،

18.  نوحاني، ا.، علی پور، ر. 1392. بررسی هیدرولیک جریان رسوب در رودخانه های طبیعی با مقاطع مرکب و غیر یکنواخت. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

19.  نوحاني، ا.، نجفی، م. 1392. بررسی تأثیر تعداد پله ها بر استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی در جریان غیرریزشی. ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

20.  نوحاني، ا.، نجفی، م. 1392. بررسي و مقايسه دو روش طوق و طوق همراه با شكاف در كاهش پديده آبشستگي پايه استوانه اي پل. ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

21.  نوحاني، ا.، شیرمحمدی، س.، معینی، س. 1393. مقايسه روش ترك مجزا و ترك پخشي در تحليل ديناميكي سد هاي بتني وزني. پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور، ارومیه- دانشگاه ارومیه.

22.  نصراللهی، سهراب و ابراهیم نوحانی، 1393، مقایسه تاثیر داکت و رمپ در دیواره سرریز بر هوادهی جریان به وسیله رمپ هواده کف با مدل سازی سه بعدی، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه گلستان، دانشگاه گلستان،

23.  نوحانی، ابراهیم و سهراب نصراللهی، 1393، بررسی تاثیر احداث رمپ هواده در دیواره سرریز بر فاکتورهای موثر بر کاویتاسیون با مدل سازی سه بعدی جریان، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه گلستان، دانشگاه گلستان،

24.  حسن نژاد، احسان؛ علی شیرافروس و ابراهیم نوحانی، 1393، مقایسه اجتماعی کانال درجا و کانالت پیش ساخته در شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان، مطالعه موردی دشت آزادگان، همایش ملی آب، انسان و زمین، اصفهان، شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان

25.  سخایی، سامان؛ ابراهیم نوحانی و علی افروس، 1392، محاسبه پارامترهای هیدرولیکی سرعت و عمق جریان بر روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D مطالعه موردی، سرریز سد جره، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، کرج، شرکت سازه کویر،

26.  عالی مکان، عزت اله و ابراهیم نوحانی، 1393، بررسی آزمایشگاهی جهت فرمول بندی ضرایب a و b رابطه فرشهایمردرمحیط متخلخل دانه درشت درجریان غیرخطی ماندگار، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی ،

27.  عالی مکان، عزت اله و ابراهیم نوحانی، 1393، بهینه سازی ضرایب رابطه فرشهایمر برای استفاده در محیط متخلخل، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی

28.  عالی مکان، عزت اله و ابراهیم نوحانی، 1393، بهینه سازی ضرایب رابطه فورشهایمر با استفاده ازPSO در محیط متخلخل درشت دانه، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی

29.  عالی مکان، عزت اله و ابراهیم نوحانی، 1393، تعیین بهترین ضرایب رابطه فورشهایمر با استفاده از GA در محیط متخلخل سنگریزه ای در شرایط Steady، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی

30.  کاظمی نژاد, روح اله؛ مجتبی لبیب زاده و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۴، بررسی جابجایی بدنه سدکارون 3 بروش تحلیل عددی اجزا محدود، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، امارت – دبی.

31.  نوحانی, ابراهیم؛ سینا شیرمحمدی و سیاوش معینی، ۱۳۹۳، مقایسه روش ترک مجزا و ترک پخشی در تحلیل دینامیکی سد های بتنی وزنی، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه،

32.  علی پور, روح اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، ارزیابی تاثیرسرعت آب وآشفتگی بررفتارماهی درراه ماهی روزنه و سرریز، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه گلستا، دانشگاه گلستان

33.  علی پور, روح اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، بررسی عددی رفتارهیدرولیکی وسرعت جریان درراه ماهی سدانحرافی کرخه با نرم افزارفلوئنت، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان،دانشگاه گلستان،

34.  نوری قلعه ناصری, سجاد؛ ابراهیم نوحانی و بهروز دهان زاده، ۱۳۹۳، بررسی عددی الگوی جریان در بالادست و پایین دست آبگیرها ی جانبی با استفاده از نرم افزارFlow3dمطالعه موردی آبگیر عقیلی سد تنظیمی انحرافی گتوند، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، دانشگاه گلستان،

35.  نصراللهی, سهراب و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، مقایسه تاثیر داکت و رمپ در دیواره سرریز بر هوادهی جریان به وسیله رمپ هواده کف با مدل سازی سه بعدی، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، دانشگاه گلستان،

36.  جمالی امام قیس, رضا و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، بررسی آزمایشگاهی تأثیرطول گرداب شکن بر ضریب تخلیه سرریز نیلوفری، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،

37.  جمالی امام قیس, رضا و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، تأثیر تیغه های ضد گرداب مستطیلی و باله ای بر ضریب تخلیه سرریز نیلوفری، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،

38.  جمالی امام قیس, رضا و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، تأثیر طول تیغه های ضد گرداب بر تشکیل جریان های گردابی در سرریز ها ی نیلوفری، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،

39.  جمالی امام قیس, رضا و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، بررسی راندمان تخلیه سرریز نیلوفری تحت تأثیر تیغه های گرداب شکن مثلثی و لبه تیز با بدنه مستطیلی، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،

40.  علی پور, روح اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، بررسی عددی رفتار هیدرولیکی و سرعت جریان در راه ماهی سدانحرافی کرخه با نرم افزار فلوئنت، چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان،  موسسه آموزش عالی دانش پژوهان،

41.  علی پور, روح اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۳، ارزیابی تأثیر سرعت آب و آشفتگی بر رفتار ماهی در راه ماهی روزنه وسرریز، چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان،  موسسه آموزش عالی دانش پژوهان،

42.  بهفر, حمید؛ علی افروس؛ ابراهیم نوحانی و علی محرابی، ۱۳۹۲، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی : بخش سبیلی دزفول، اولین همایش ملی بحران آب، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،

43.  نوحانی.، ابراهیم. مسلم نجفی، ۱۳۹۲، بررسی تأثیر تعداد پله ها بر استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی در جریان غیرریزشی، ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، کرمان، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران.

44.  پرتوی ضیاء, ولی اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۵، استفاده از شبکههای عصبی پایهای شعاعی (RBF) در تعیین دبی سرریز سد مخزنی، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

45.  پرتوی ضیاء, ولی اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۵، تعیین دبی سرریز سد مخزنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی سد مارون، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

46.  جلیلیان, فضل اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوب، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

47.  پرتوی ضیاء, ولی اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۵، برآورد دبی سرریز سد مخزنی مارون با استفاده از شبکه های آینده نگر، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

48.  نوحانی, ابراهیم؛ ولی اله پرتوی ضیاء و حسن اکبری، ۱۳۹۵، بررسی عددی تاثیر صفحات ضدگرداب بر الگوی جریان ورودی در سرریزهای نیلوفری، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

49.  نوحانی, ابراهیم؛ ولی اله پرتوی ضیاء و فرود تقی نسب، ۱۳۹۵، مدلسازی عددی الگوی جریان آبگیرهای جانبی مطالعهی موردی : آبگیر شرقی سدانحرافی شهیدآل اسحق، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران،

50.  نوحانی, ابراهیم؛ امیر احسانیان و حشمت الله میرزایی، ۱۳۹۵، بررسی عددی میزان تراکم توسط غلطک سه وجهی در سد های خاکی، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

51.  نوحانی, ابراهیم؛ امیر احسانیان و حشمت الله میرزایی، ۱۳۹۵، بررسی تأثیر اندر کنش خاک و مومنتم ضربه ناشی از غلتک ضربهای سه وجهی بر عمق بهبود یافته شده، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

52.  نوحانی, ابراهیم؛ امیر احسانیان و حشمت الله میرزایی، ۱۳۹۵، مقایسه عددی تأثیر درصد رطوبت خاک بر عملکرد غلتک های ضربه ای و ارتعاشی، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

53.    نوحانی, ابراهیم؛ امیر احسانیان و حشمت الله میرزایی، ۱۳۹۵، بررسی توزیع تنش موثر در تراکم سدهای خاکی ناشی از غلتک ضربهای سه وجهی و مقایسه با داده های میدانی غلتک چهار وجهی، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

54.  پرتوی ضیاء, ولی اله و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۵، تعیین دبی سرریز سد مخزنی با استفاده از مدل Jordan Elman Network، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

55.  فرزاد, رضا و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۵، تاثیر بکارگیری خاکستر چوب درخت کنار به عنوان درصدی جایگزین سیمان بر پارامترمقاومتی بتن، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران،

56.  فرزاد, رضا و ابراهیم نوحانی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر بکارگیری خاکستر چوب درخت بلوط به عنوان درصدیجایگزین سیمان بر پارامتر مقاومت بتن، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، ترکیه،  دبیرخانه دائمی همایش، دانشگاه استانبول.

 

 

مقالات علمی پژوهشی و ترویجی (مجلات معتبر داخلی):

1-   نوحاني، ا.، افروس،ع.ش.و حيدرنژاد،م . 1391. ارزيابي فيلترها و پوشش هاي نوع زمين بافت در پروژه هاي عمراني، ماهنامه عمران آب، شماره 58 صفحات 21-17، ارديبهشت.

2-   نوحاني، ا.، بجستان،م.ش.، مسجدی،ع.1391. تعیین قطر سنگچين پايدار اطراف پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه ها. مجله علوم آب و خاك - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان،-جلد 18 شماره 68 صفحات 33-42.

3-   نوحانی، ابراهیم.، رضا جمالی امام قیس. ۱۳۹4. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل تیغه هاي ضد گرداب بر راندمان تخلیه ي سرریزهاي نیلوفري. مجله آبیاری و زهکشی ایران- جلد 9 شماره 5 صفحات 749-741.

4-   سامان سخايي، ابراهيم نوحانی، علي افروس. 1395. محاسبه پارامترهاي هيدروليكي سرعت و عمق جريان بر روي سرريز اوجي با استفاده از نرم افزار FLOW-3D  (مطالعه موردي، سرريز سد جره). نشریه شباک،3 (10): 10-1.

5-     ادریس معروفی نیا؛ ابراهیم نوحانی؛ خسروی خه بات؛ کامران چپی. 1395. ارزیابی روش شاخص آماری در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل. مجله دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 26 (4.2): 201-214.

6-   ابراهیم نوحانی؛ فریبا دارابی؛ ادریس معروفی نیا؛ خه بات خسروی. 1395.  ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز. مجله مخاطرات محیط طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  5(10): 99-116.

7-   خه بات خسروی؛ ادریس معروفی نیا؛ ابراهیم نوحانی؛ کامران چپی. 1395.  ارزیابی کارایی مدل رگرسیون لجستیک در تهیۀ نقشۀ حساسیت به وقوع سیل. مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دانشگاه تهران،  4(69): 876-863..

8-   ابراهیم نوحانی؛ ادریس معروفی نیا؛ خه بات خسروی. 1396. پتانسیليابي منابع آب زیرزمینی دشت الشتر توسط مدل تابع شواهد قطعی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 4(11): 707-698.

9-   ابراهیم نوحانی؛ سهراب نصرالهی؛ ادریس معروفی نیا؛ یوسف حسن زاده. 1396. شبیه سازی عددی تاثیر رمپ هواده در کف و داکت در دیواره سرریز بر شاخص خلاء زایى سرریزها با استفاده از مدل Flow 3D. مجله علوم و مهندسی آبیاری، 2(41): 105-93.

10- صمد امامقلی زاده؛ ابراهیم نوحانی. 1396. کاربرد پره های مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغۀ گرد. مجله تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 18(68): 113-128.

11- صمد امامقلی زاده؛ ابراهیم نوحانی؛ فروغ فرهادی، خلیل اژدری. 1396. بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پل. مجله مهندسی آبیاری و آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1(27): 15-1.

12- ابراهیم نوحانی؛ عزت اله عالی مکان. 1396. بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان در محیط­های متخلخل دانه درشت. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 6(11): 1099-1087.

13- ابراهیم نوحانی؛ علیرضا معلای مزرعی.1397. ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره). مجله مخاطرات محیط طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،7(17): 98-83.

14-           محمود منتظمیان؛ ابراهیم نوحانی؛ محمد حیدرنژاد. 1396. بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای. مجله علمی تخصصی مهندسی آب، 5(2): 140-131.

 

 

مقالات علمی خارجی:

[1]     Ebrahim Nohani., Bejestan, M. s., Masjedi, A. and Kashkuli, H.A. 2012. Experimental Study on the Stability of Riprap at Bridge Piers in a 180 Degree Flume Bend. Contemporary Engineering Sciences, 5(8):381-390.

[2]     Ebrahim Nohani., Bejestan, M. s., Masjedi, A. and Kashkuli, H.A. 2012. Riprap Stability in the Vicinity of a Bridge Pier Fitted with a Collar in the Rivers Bend. World Applied Sciences Journal, 20(3): 354-358.

[3]     Ebrahim Nohani., Naghshine, H. 2013. Experimental Evaluation of the anti-vortex plates angle on discharge coefficient for the shaft spillway. International Journal of Agriculture: Research and Review, 3 (2): 246-253.

[4]     Ebrahim Nohani., sakhaei, S. and Afrous, A.  2013 .The Study of Cavitation Phenomenon in the Chute of Jarreh Dam by Applying FLOW-3D Model. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., 3 (1): 83-90.

[5]     Ebrahim Nohani, Shafai Bejestan M, Masjedi A. 2014. Determination of Stable Riprap Diameter Around Cylindrical Bridge Pier in the River Bends. JWSS - Isfahan University of Technology, 18 (68):33-42.

[6]     Taghinasab, F.,Ebrahim Nohani., Dahanzadeh, B. 2014. Numerical Modeling of Lateral Intake Flow Pattern using Flow 3D (Case study: Eastern intake of Shahid Al Ishaq diversion dam). Advances in Environmental Biology, 8(21): 483-488

[7]     Ebrahim Nohani. 2014. An Experimental Study on the Effect of Vortex Breakers on Discharge Coefficient for the Shaft Spillways with Sharp Edge and Wide Edge. Journal of Civil Engineering and Urbanism, 4 (5): 546-549.

[8]     Ebrahim Nohani., Heydarnejad, M. 2014. Experimental Investigation of the Effect of Flow Angle of Attack on the Rate of Scour around the Slotted Bridge Pier at Different Levels of River Bend. IJRASET-International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, 2 (12):276-282.

[9]        Ebrahim Nohani, Alimakan, E. 2014. Forchheimer Equation Coefficients Optimization to Use in Porous Media. Advances in Environmental Biology, 8(21): 475-482.

[10]    Ebrahim Nohani, Morteza Bakhtiari. 2014. Determining the Stage-Discharge Curve and Changing It into a Regression Equation Using Hydraulic Software. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 21 (1):1-7.

[11]    Ebrahim Nohani, Heshmatolah Mirzaei. 2014. Distribution of effective stress in compaction of earth dams due to the three-sided impact roller and comparing with four-sided roller field data. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 21 (3):114-124.

[12]    Ebrahim Nohani, Sina Shirmohammadi. 2015. Comparison of Discrete and Smeared Cracks in the Dynamic Analysis of Concrete Gravity Dam. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, 3(1):195-201.

[13]    Ebrahim Nohani, Sohrab Nasrolahi. 2014. Comparison of Spillway with Floor Ramp and Duct in Wall with Spillway with Floor Ramp and Ramps in Walls on Factors Affecting Cavitation. Adv. Environ. Biol., 8(21): 1196-1201.

[14]    Sajad Nouri, Ebrahim Nohani. 2014. Numerical Study of Flow Patterns in Lateral Intakes Upstream and Downstream (Case Study: Gotvand Diversion Dam). Adv. Environ. Biol., 8(21): 1202-1208.

[15]    Ebrahim Nohani. 2015. The Effect of Collar on the Size of Proper Riprap Cover around the Cylindrical Bridge Piers in the Rivers Bend. Indian Journal of Science and Technology, 8(2): 185-190.

[16]    Ebrahim Nohani, Sohrab Nasrolahi. 2014. Numerical Investigation Of The Effect Of Ramp On The Floor And Duct In The Free Spillway Walls On Flow Aeration. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(S4): 3626-3632.

[17]    Ali Bagheri, Ebrahim Nohani. 2014. Impact Of Making The Crest Of Weir Multifaceted On Discharge Coefficient Of Morning Glory Spillway. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4 (S4): 3633-3639.

[18]    Reza Jamali emamgheis, Ebrahim Nohani. 2014. Review of the Efficiency of Shaft Spillway Discharge Influenced by Sharp Triangular Vortex Breaker Blades with Rectangular Body. Adv. Environ. Biol., 8(25): 285-289.

[19]    Rouholah Alipour, Ebrahim Nohani. 2014. Flow Simulation in the Orifice and Weir Fishways (Case Study: Diversion Dam of Karkhe). Adv. Environ. Biol., 8(25): 370-374.

[20]    Ezatolah Alimakan, Ebrahim Nohani. 2015. Using the particle swarm algorithm in the coarse-aggregate medium to optimize the coefficients a, b of Forchheimer equation. WALIA journal 31(S4): 44-52.

[21]    Amir Ali Akbari, Ebrahim Nohani and Ali Afrous. 2015. Numerical Study of the Effect of Anti-Vortex Plates On the Inflow Pattern in Shaft Spillways. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(S1):3819-3826.

[22]    Ebrahim Nohani. 2015. Simulation and Estimation of Effective Discharge of Annual Flood (Case Study: Jarahi River, Khuzestan, Iran). International Journal Of Technology Enhancements And Emerging Engineering Research, 3(03): 48-51.
[24]    Ebrahim Nohani. 2015. Laboratory evaluation of the effect of anti-vortex blades' length on discharge coefficient of shaft spillway. Trends in Life Sciences, 4 (2):150-155.

[25]    Ebrahim Nohani, Ali Afrous. 2015. Predicting sedimentation process in dam reservoir using mathematical model. Journal of Scientific Research and Development, 2 (7): 285-290.

[26]    Ebrahim Nohani. 2015. Numerical Study of Turbulence and Flow Velocity In The Orifice And Weir Fishway With Fluent. Trends in Life Sciences, 4 (2):156-159.

[27]    Ebrahim Nohani, Saeed Taheri Ghannad. 2015. Experimental investigation the impact of collar installation on the Cylindrical Bridge Piers in the Rivers Bend. Journal of Scientific Research and Development, 2 (7): 322-325.

[28]    Ebrahim Nohani, Heshmatolah Mirzaei. 2015. Numerical Analysis of Density Rate by Trihedral Roller in Embankment Dams. International Journal of Life Sciences, 9(4): 21-24.

[29]    Ebrahim Nohani. 2015. Forecasting Monthly and Annual Flow Rate of Jarrahi River using Stochastic Model. Biological Forum, 7(1): 1205-1210.

[30]    Ebrahim Nohani. 2015. Numerical Comparison of the Effect of Soil Moisture Percentage on Performance of Impact and Vibratory Rollers. IJBPAS, 4(6): 4282-4288.

[31]    Ebrahim Nohani, Ezatolah Alimakan. 2015. The Effect of Nanoparticles on Geotechnical Properties of Clay. International Journal of Life Sciences, 9(4): 25-27.

[32]    Ebrahim Nohani. 2015. Study the effect of soil boundary conditions on the body Stresses of concrete gravity dams. IJBPAS, 4(6): 4268-4276.
[34]     Ebrahim Nohani. 2015. Study The Factors Influencing The Lack Of Appropriate Functioning Of Fish Way Structure And Providing Improvement Strategies. Science International-Lahore, 27(3): 1945-1949.

[35]    Ebrahim Nohani. 2015. Numerical Simulation of the Flow Pattern around the Spur Dike at a 90 – Degree Bend of the River. IJBPAS, 4(6): 4277-4281.

[36]    Hossein Joolaeian, Ebrahim Nohani. 2015. Assessment of Scour Phenomena in the Weirs' Downstream and Ways to Retrofit and Reduce Scour. International Journal of Civil and Structural Engineering Research, 3(1): 141-145.

[37]    Ebrahim Nohani. 2015. Laboratory Investigation of Downstream Submergence of Shaft Spillway on Discharge Efficiency. Science International-Lahore, 27(3): 2301-2303.

[38]    Ebrahim Nohani. 2015. An experimental study on the effect of vortex breakers thickness on discharge efficiency for the shaft spillways. Science International-Lahore, 27(3): 2295-2299.

[39]    Ebrahim Nohani, Sohrab Mirazizi. 2015. Importance And Role Of Underground Dams In The Management Of Country's Water Resources. International Journal of Innovative Research in Engineering & Science, 4(5): 36-40.

[40]    Rooholah Mansoori yekta, Hamid kaykhah, Mehdi dilkhah, Ebrahim Nohani. 2015. Evaluation Of The Quality Of Water Treatment Plant Sewage For Reuse In Agriculture In Ilam. APPLIED RESEARCH Journal, 1(5):307-310.

[41]    Ebrahim Nohani, bahram bahadoribirgani and Reza Hajisharafi. 2015.  Evaluation And Comparison Of Collar And Collar With Slot Methods In Reducing Local Scour Of Cylindrical Bridge Piers. APPLIED RESEARCH Journal, 1(5): 348-353.

[42]    Ebrahim Nohani and Saeed Taheri Ghannad. 2015. Development Of The Multivariate Model To Determine Irrigation Scheduling. APPLIED RESEARCH Journal, 1(5): 343-347.

[43]    Ebrahim Nohani, Hamid keykhah, Behrooz Dahanzadeh, Rooholah Manssori Yekta, Mohsen Mehdi-zadeh, Taleb Javan-mard. 2015. Determine The Most Suitable Water Transfer From Seymareh River To Seymareh Dam. International Journal Of Technology Enhancements And Emerging Engineering Research, 3(7):17-19.

[44]    Adel A. Ashari, Edris Merufinia, Ebrahim Nohani. 2015. Numerical investigation of velocity profiles in the lateral intakes using finite-volume method and comparison with experimental results in water distribution networks. AACL BIOFLUX, 8(4): 544-555.

[45]    Dariush Jalili, Ebrahim Nohani, Sohrab Mirazizi, Heshmatolah Mirzaei. 2015. Examining The Effect Of The Interaction Of Soil And Momentum Resulted From The Trihedral Impact Roller In The Improved Depth. APPLIED RESEARCH Journal, 1(6): 373-377.

[46]    Ebrahim Nohani, bahram bahadoribirgani, Dariush Jalili and Sohrab Mirazizi. 2015. Study The Effect Of The Number Of Steps On Energy Dissipation Of Stepped Spillways In Non nappe Or Skimming Flow. Journal of Novel Applied Sciences, 4(9): 932-939.

[47]    Sajjad Noori ghaleh naseri, Ebrahim Nohani, Behrooz Dahan Zadeh. 2015. Numeric Study of Flow Pattern in Upstream and Downstream of Side Intakes Using Flow3d Software (Case Study Gotvand Regulatory- Deviant Dam Aqili intake).Bull. Env.Pharmacol. Life Sci.,4 [Spl issue 1]: 181-187.

[48]    Khabat Khosravi, Ebrahim Nohani, Edris Maroufinia and Hamid Reza Pourghasemi. 2016. A GIS-based flood susceptibility assessment and its mapping in Iran: a comparison between frequency ratio and weights-of-evidence bivariate statistical models with multi-criteria decision-making technique. Natural Hazards Journal, Springer Science+Business Media Dordrecht. DOI 10.1007/s11069-016-2357-2: pp:1-41.

[49]     Mohammad Reza Enjilzadeh, Ebrahim Nohani. 2016. Numerical Modeling of Flow Field in Morning Glory Spillways and Determining Rating Curve at Different Flow Rates. Civil Engineering Journal, 2(9): 448-457.

[50]    Ebrahim Nohani, Reza Farzad. 2016. The Impact Of Using Wood Ash As An Effective Primary Material For Producing Concrete Blocks. APPLIED RESEARCH Journal, 2(12): 488-492.

 

 

 

 

 

داوری مقالات علمی و پژوهشی

داور مجله آی اس آی World Applied Sciences Journal

داور مجله آی اس آی   Scientific Research and Essays

داور و عضو هیات تحریریۀ مجله های:

Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication.

International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (ijaiem)

International Journal of Basic Sciences and Applied Computing (IJBSAC).

International Journal of Management and Humanities.

Journal Of Applied Environmental And Biological Sciences.

International Journal of Life Sciences Research (IJLSR).

International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration (IJATEE)

International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS)

International Scientific Committee and Editorial Board on Civil and Environmental Engineering (International Science Index).

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)

Applied Research Journal (ARJ)

Journal of Novel Applied Sciences (JNAS)

 

 

 

داوری و عضو کمیته علمی مجموعه مقالات همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، اسفند 1388.

داوری و عضو کمیته علمی مجموعه مقالات همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، اسفند 1391.

داوری و عضو کمیته علمی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، اسفند 1395.

داوری و عضو کمیته علمی مجموعه مقالات دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران ، انجمن هيدرولوژي ايران، دانشگاه شهرکرد،  تيرماه 1396.

 

طرح های پژوهشی

ü        شبيه سازي و برآورد آبدهی رودخانه جراحی با استفاده از مدل هاي استوکستيک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، 1390.

ü        تعیین منحنی دبی- اشل و تبدیل آن به روابط رگرسیونی در رودخانه دز با استفاده از نرم افزارهای هیدرولیکی و شبکه­های عصبی مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، 1392.

ü        تاثير پره هاي مستغرق در كاهش آبشستگي اطراف تكيه گاه پل در مقاطع مركب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، 1393.

ü        مقايسه كارايي روشهاي EBF و WOE جهت تهيه نقشه هاي حساسيت به وقوع سيل در حوزه آبخيز سفيد رود ، استان كردستان1395

ü        بررسی آزمایشگاهی  و مدلسازی عددی آبشستگی در پایین دست فلوم گلوبلند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، 1394.

 

استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد با عناوین:

ü        بررسی عددي تراکم لایه هاي ضخیم سدهاي خاکی بر توزیع تنش مؤثر با استفاده از غلتک ضربه اي سه وجهی و مقایسه با دادههاي میدانی

ü        استفاده از الگوریتم های بهینه سازی فراکاوشی در توسعه بهترین رابطه برای توصیف جریان در محیط های متخلخل دانه درشت

ü        بررسی آزمایشگاهی  تاثیر شیب بالادست و زاویۀ قوس انتهایی سرریز سیفونی روی ضریب دبی آن.

ü        بررسی عددی تاثير صفحات ضدگرداب بر الگوي جريان ورودي در سرريزهاي لاله اي.

ü        بررسی آزمایشگاهی تأثیر هندسه تیغه های گرداب شکن بر دبی و ضریب دبی سرریز نیلوفری.

ü        بررسی توزیع سرعت و فشار بر روی سرریز اوجی با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی : سد کرخه).

ü        بررسی تاثیر رمپ افقی و قائم بر کاویتاسیون سرریزها با مدل سازی عددی سه بعدی.

ü        استفاده از الگوریتم های بهینه سازی فراکاوشی در توسعه بهترین رابطه برای توصیف جریان در محیط های متخلخل دانه درشت

ü        بررسی عددی تراکم لایه‎های ضخیم سدهای خاکی با استفاده از غلتک ضربه‎ای سه وجهی

ü        بررسي تطبيقي هيدروليک جريان در سرريزهاي نيلوفري پلکاني حاصله از مدل عددي با نتايج آزمايشگاهي موجود

ü        بررسي تأثير طول و شکل گرداب شکن در ضريب دبي سرريز نيلوفري با تاج مسطح

ü        بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع ریپل بر توزیع سرعت و تنش برشی

ü        بررسی عددی راندمان دبی خروجی حوضچه های رسوب گیر با تغییر نوع ، آرایش ،زاویه قرارگیری و ترکیب انواع تیغه های هدایت کننده

ü        بررسي عددي رفتار هيدروليكي و سرعت جريان بر آشفتگي در راه ماهي نوع روزنه و سرريز (مطالعه موردي سد انحرافي كرخه)

ü        شبيه سازي هيدروليك و رسوب جريان درحوضچه­هاي ته­نشيني اوليه با نرم افزار SSIIM

ü        بررسی روش های تثبیت ساحل رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه زهره )

ü        بررسی تاثیر شیب بالادست و زاویه قوس انتهایی سرریز سیفونی روی ضریب دبی (Cd) آن با استفاده از مدل فیزیکی.

ü        بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات زبری و ارتفاع سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان

ü        بررسی عددی تاثیر ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه‌های ترسیب بر دبی خروجی رسوب

ü        مدلسازی عددی اثر هندسه گلوگاه سرریزهای نیلوفری برکاویتاسیون و میدان جریان با استفاده از مدل عددی Flow3D

ü        بررسی عددی تأثیر تداخل جریان از شکاف بدنه با جریان ریزشی از سرریز اوجی بر طول پرش هیدرولیکی

ü        ارزیابی رفتار سدهای سنگریزه ای با هسته رسی در حین بهره برداری با استفاده از مدل های عددی(مطالعه موردی: سد ایلام)

ü        بررسی تاثیر شیب بالادست سرریز سیفونی روی ضریب دبی(Cd)آن با استفاده از مدل فیزیکی

ü        بهبود رفتار لرزه­ای دیوار برشی فولادی با استفاده از ستون­های کامپوزیت نیمه محصور شده

ü        تعیین دبی در سرریز سد مخزنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی سد مارون)

ü        بررسی هیدرولیکی خطوط انتقال لایروبی و نقش تبدیل ها در بهینه سازی انتقال رسوب

ü        بررسی عددی هیدرولیک جریان در سرریزهای p.k.w ومقایسه با سرریزهای زیگزاگی با مقطع ذوزنقه ای شکل

ü        بررسي اثر تغییرات پاراهترهای برشي خاك روی پایداری و شکست هیدرولیکي سدهای خاکي در حالت استاتیکي و شبه استاتیکي

ü        بررسی تأثیر ارتفاع و مشخصات ریپل موازی بر توزیع سرعت و تنش برشی بستر رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی

ü        بررسی عددی اثر طوقه های مشبک بر کاهش آبشستگی و الگوی فرسایش در اطراف پایه های پل

ü        بررسي آزمايشگاهي تأثير توأم صفحات مستغرق و شكاف پايه بر ابعاد آبشستگي گروه پايه‌هاي پل استوانه‌اي شكل

ü        بررسی عددی انتقال رسوب به  مخزن سد و تأثیر گذاری آن بر میزان پایداری سد دریک در سلماس

ü        تحلیل لرزه­ای غیر­خطی سد­ بتنی با توجه به اندرکنش سد­-­مخزن با استفاده از نرم­افزار آباکوس

ü        بررسی اثردرزهای اجرایی برمیزان خلازایی برروی سریزسدگدارلندرمسجدسلیمان با استفاده از مدل عددی Flow3D

ü        شبیه سازی عددی تفکیک جریان روگذر و میان گذر در سرریز های گابیونی لبه پهن در حالت جریان مستغرق و آزاد

ü        بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع ،موقعیت و زاویه قرارگیری پره های هدایت جریان بر دبی و ضریب دبی سرریزهای چندوجهی با مقطع غیر خطی مثلثی

ü        بررسی عددی اثر تغییر فاصله و ارتفاع بلوک های مستطیلی قائم بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش

ü        مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع، موقعیت و زاویه ی قرارگیری پره های هدایت کننده جریان بر ضریب دبی سرریزهای چندوجهی با مقطع غیرخطی مستطیلی

ü        بررسی آزمایشگاهی تاثیر به کارگیری توام طوق و صفحات مستغرق بر کاهش ابشستگی های پایه های پل

ü        بررسی عددی تاثیر توام شکاف پایه و سنگ چین بر کاهش  آبشستگی در گروه پایه پل های استوانه ای.

ü        ﺑﺮﺭﺳﯽﻋﺪﺩﯼﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻮﺍﻡﻃﻮﻗﻪﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ دوگانه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯼﭘﻞ

ü        بهینه سازی و کنترل دریچه های سر ریز سد به منظور تنظیم سیلاب با استفاده از منطق فازی

ü        بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات حفاظتی زبر و ساده  بر روی کاهش عمق آبشستگی پایه پل

ü        بررسی تاثیر ارتفاع و زاویۀ قرارگیری پره های هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چندوجهی زیگزاگی ذوزنقه ای

ü        بررسی عددی عملکرد  سرریزهای زیگزاگی مثلثی شکافدار و بدون شکاف  و مقایسه با  سریزهای کلید پیانویی (PKW)  با استفاده از نرم افزار  FLOW 3D

ü        بررسی اثرات احداث سد مارون بر محیط زیست و کشاورزی حوضه جنوبی رودخانه جراحی (رامشیر- ماهشهر- شادگان)

ü        تحلیل عددی پدیده آبشستگی در پایاب سرریزها و راه هایی جهت مقاوم سازی و کاهش آبشستگی با استفاده از مدل Flow3D

ü        بررسی سیستم بازرسی پل ها ی بزرگ و آبروها ، مطالعه موردی پل های حوزه شهرستان رامهرمز

ü        شبیه سازی عددی تاثیر احداث سد زیرزمینی بر ذخیره آبخوان با استفاده از نرم افزار Visual MODFLOW(مطالعه موردی دشت شهرکرد).

 

استاد مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد با عناوین:

ü        تأثیر معادن شن و ماسه بر مروفلوژی رودخانه، مدل کردن مکانهای مناسب برداشت توسط مدل عددیHEC-RAS 4 .

ü        تحلیل حرارتی- استاتیکی سد کارون 3

ü        تحلیل دینامیکی سدهای بتنی در برابر زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش سد با مخزن وپی.

ü        ارزيابي كانال هاي پيش ساخته بتني از نظر فني، اجتماعي  واقتصادي با كانال هاي بتني درجا.

ü        بررسي عددي الگوي جريان ورودي به آبگيرهاي جانبي با استفاده از نرم افزار Flow 3D مطالعه موردي سد تنظيمي گتوند.

ü        بررسی الگوی جریان در بالادست و پایین دست آبگیر گتوند و عقیلی با استفاده از نرم افزارسه بعدیFlow 3d

ü        شبیه سازی الگوی جریان حول آبشکن L شکل در قوس90 با استفاده از نرم افزار CCHE2D.

ü        استفاده از مدل عددی FLOW-3D بررسی عددی تغييرات عمق آبشستگي و شكل حفره آبشستگي در اطراف گروه پايه

ü        مطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر پره های هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چندوجهی زیگزاگی ذوزنقه ای

تالیف و انتشارات:

در حال حاضر یک کتاب تخصصی در حال داوری در دانشگاه و دو کتاب تخصصی در حال چاپ می باشد.

اطلاعات تماس:

همراه: 09166148901

پست الکترونيکي:nohani_e@yahoo.com