• کلاس های اینجانب در در تاریخ های 3 و 4 خرداد به همراه حل تمرین تشکیل می گردد
  • کلاس های اینجانب در تاریخ های 27 ، 28 و 29 اردیبهشت تشکیل نخواهد شد.
صفحه اصلي