گروه آموزشی : ریاضی

  • دانشجويان محترم مباحث درس رياضي (2) جهت امتحان نهايي از ابتداي فصل سوم مي باشد و مباحث ميان ترم حذف مي باشد.
صفحه اصلي