گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی صنایع

صفحه اصلي