سمیه مهرعلی نژادیان
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - ریاضی

صفحه اصلي