دکتر سارا شمشیری
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

صفحه اصلي