گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

 • نشریات معتبر مورد تایید وزارت علوم
 • Dictionary of Islamic Terms
 • چک لیست کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • چک لیست کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • A Dictionary of Linguistics & Phonetics
 • Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics
 • چک لیست کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
 • Holy Quran Translated by Arberry
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
 • سرفصل رشته آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)
 • سرفصل رشته آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته)
 • سرفصل رشته مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی پیوسته)
صفحه اصلي